EMU projekcia

Zaoberá sa projektovaním, poradenstvom v rámci elektrického zariadenia,konštruovaním elektrických zariadení.

Projekčná a konštrukčná činnosť elektrických zariadení pozostáva z projektovania inžinierskych sietí VN a NN, trafostaníc a elektrických zariadení pre:

 • priemyselné stavby
 • aquaparky
 • hotely
 • rodinné domy
 • penzióny
 • verejné osvetlenia
 • technické zariadenia
 • všetky elektrické zariadenia

Projekcia elektrických zariadení je realizovaná vysokokvalifikovaným personálom pracujúcim v profesionálnej projekčnej kancelárii s modernými str. zariadeniami.

Služby projekcie

Komplexné projekcie a služby v rámci profesií elektro bez obmedzenia napätia poradenstvo a návrh s kalkuláciou úspor a nákladov v oblastiach osvetľovacej techniky, podlahového vykurovania, kompenzácie jalového výkonu a riadenia ¼ hod Kmax.

Inžinierska činnosť (projekcie): styk z energickými dodávateľmi, územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia.

Komplexné projekčné práce v profesii elektro silnoprúd a slaboprúd v objektoch triedy A

 • projekcia NN a VN rozvodov – prípojky NN a VN, rozvody VN a NN, inštalácie budov a technických celkov,
 • projekcia slaboprúdových systémov, vybavenie budov technológiami,
 • projekcia riadiacich systémov.

Projekcia silnoprúdových NN a VN rozvodov – prípojky, rozvody, inštalácií budov a technických celkov

Projekčné práce v časti NN a VN rozvodov podľa stupňa spracovania:

 • PUP projekt pre územné plánovanie
 • PSP projekt pre stavebné povolenie
 • RP realizačný projekt
 • PSV projekt skutočného vyhotovenia

Projektovanie elektro silnoprúd – NN

Projekčné práce týkajúce sa objektov:

Rodinných domov a bytov, rekreačných zariadení
Obchodných a reprezentačných priestorov
Priestorov určených na priemysel a výrobu
Priestorov na spracovanie a ukladanie dát (datacentrá, call centrá)
Spracovanie pripojenia na verejnú distribučnú sieť NN

Projektovanie elektro silnoprúd – VN

Projekčné práce v časti VN: 

 • projekcia prípojok, kioskových trafostaníc VN/NN
 • pripojenie objektov na VN rozvodnú sieť
 • doplnenie rozvodných polí v rozvodniach VN, VVN
 • projekcia káblových vedení VN , VVN
 • projekcia ochrán
 • odsúhlasovanie projektovej dokumentácie s prevádzkovateľom distribučnej siete.

Projektovanie elektro slaboprúd

Požiarna bezpečnosť:  

 • Projektovanie požiarnych a evakuačných systémov
 • Elektrickej požiarnej signalizácie
 • Evakuačného rozhlasu
 • Samohasiacich systémov

Objektová bezpečnosť:  

 • Projektovanie bezpečnostných systémov
 • Návrh zabezpečovacích systémov
 • Návrh prístupových systémov
 • Návrh analógových a IP CCTV systémov
 • Návrh systémov na ochranu perimetra
 • Návrh integrovaných riešení, prepojenie systémov za účelom zvýšenia komfortu, úspory nákladov a efektivity

Ostatné rozvody a vybavenie objektov:  

 • Projektovanie požiarnych a evakuačných systémov
 • Projektovanie audiovideo rozvodov – TV, rádio rozvody, Audio a video vrátnik, Systémy pre ozvučenie priestorov
 • Projektovanie ostatných systémov – Parkovacie systémy

Meranie a regulácia:  

 • Komplexné projektovanie riadiacich technológii na riadenie vykurovania, chladenia, ventilácie, osvetlenia, diaľkového merania a riadenia technologických častí, diaľkového odpočtu médií.
 • Projektovanie od malých jednoúčelových systémov po väčšie riadiace technológie.
 • Návrh integrovaných riešení, prepojenie systémov za účelom zvýšenia komfortu, úspory nákladov a efektivity užívania pre:

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Evakuačný rozhlas

Prístupové systémy

Dátové a telefonické rozvody

Kamerové systémy

Parkovacie systémy a zariadenia

Systémy pre ozvučenie

V našej praxi elektro projekcie vyžívame nasledujúce systémy a technológie:

Johnson Controls, Siemens, Honeywell, Valmet, Landis&Gyr, Moeller, Schneider Electric, Alain Bradley, Raychem, ABB, Solarix, OBO Bettermann, Pulsar, Cirrus ….

Certifikáty

Naši zamestnanci majú podľa zákona 718/202 paragraf 23, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre objekty triedy A aj B.

ďalšie certifikáty a školenia:

• Autorizovaný stavbyvedúci – Ľubomír Kuzman
• EPS Lites
• EPS Meniver
• EPS SCHRACK
• EPS Siemens
• Jablotron
• VN MOELLER
• VN SCHNEIDER ELECTRIC
• XENTA TAC SCHNEIDER – meranie a regulácia
• DUEL Námestovo – meranie a regulácia
• NIKO – inteligentné osvetlenie
• LEGRAND – inteligentné osvetlenie

Inžinierska činnosť

EMU inžinierska činnosť:

 • Zabezpečenie územného rozhodnutia
 • Zabezpečenie stavebného povolenia
 • Zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí
 • Ohlásenia drobných stavieb
 • Identifikáciu parciel
 • Styk a komunikáciu so štátnymi orgánmi a katastrom SR
 • Styk s energetickými dodávateľmi
 • Povolenia na vykonanie prác
 • Rozkopové povolenia,…

Zabezpečili sme množstvo územných, stavebných a kolaudačných rozhodnutí, ktoré nájdete v referenciách.

Vybrané referencie:

Martin – Záturčie, NNK pre 37 RD – stavebné povolenie

Zázrivá- Ústredie – rekonštrukcia VNV 238 – stavebné povolenie

Kaufland Dolný Kubín – stavebné povolenie

Tesco Dolný Kubín – prekládka VN prípojky – stavebné povolenie

Ružomberok Roveň – Rekonštrukcia TS – stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie

Chlebnice-Dulovo-Zahustenie TS – stavebné povolenie

Kráľova Lehota pri ihrisku NNK pre garáže – stavebné povolenie

Ľubochňa píla – Rekonštrukcia NN siete – stavebné povolenie

Dhollandia Predmier – VN prípojka – stavebné povolenie

Obchodný areál TUBASPOL – VN prípojka -stavebné povolenie

Fotovoltaická elektráreň Párnica – územné rozhodnutie stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie

Stará Bystrica – Lány rekonštrukcia TS – stavebné povolenie