Sieťová elektráreň pre domácnosti bez batérie On – grid

Sieťová fotovoltická elektráreň nazývaná aj On-grid fotovoltický systém, je systém, pri ktorom je užívateľ pripojený k verejnej elektrickej sieti. Nakumulovaná energia sa z panelov posiela rovno do spotrebičov v domácnosti. Systém je spravidla navrhovaný tak, aby sa všetka vyrobená energia spotrebovala.

Sieťová elektráreň pre domácnosti s batériou On – grid hybrid

Sieťová fotovoltická elektráreň nazývaná aj Hybridný On-grid fotovoltický systém je vhodnou variantou pre ľudí, ktorý chcú využívať aj systém batérií, aj centrálnu elektrickú sieť. Nakumulovaná energia sa prenáša do meniča, ktorý ju rozvedie do spotrebičov v domácnosti a z prebytočnej energie časť uloží do batérií pre neskoršie použitie a časť pošle do verejnej siete.

Ostrovná elektráreň – Off-grid

Ostrovná fotovoltická elektráreň sa inštaluje pre vzdialené, či nedostupné objekty, ktoré potrebujú využívať elektrickú energiu a nie je možné ich pripojiť do obvyklej distribučnej siete. Off-grid je iné označenie tohto fotovoltického systému a je vhodnou variantou pre ľudí, mimo dosahu verejnej elektrickej siete, alebo pre ľudí, ktorý chcú byť nezávislý od centrálnej elektrickej siete. Nakumulovaná energia sa prenáša do meniča, ktorý ju rozvedie do spotrebičov v domácnosti a prebytočnú energiu uloží do batérií pre neskoršie použitie. Doplnkom môže byť generátor elektrickej energie.

Ohrev vody fotovoltikou

Priamy ohrev vody fotovoltikou je najefektívnejšia forma využitia fotovoltických panelov, kde vyrobená energia je pomocou jednoduchého striedača privedená priamo cez istiaci prvok do vykurovacej špirály bojlera, alebo akumulačnej nádrže UK, TUV. Bojler je spravidla najväčší odberateľ elektrickej energie v dome a táto forma vykurovania pokryje väčšinu jeho energetických nákladov.